Política de privacitat

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL tracta de respectar la privacitat dels nostres visitants aplicant pràctiques dissenyades per protegir la privacitat dels usuaris del seu lloc web. Entenem que la informació és la base de les relacions humanes en l’espai virtual i que la recollida i l’ús responsable de la mateixa, és de vital importància perquè els usuaris que naveguin per la nostra web es sentin còmodes i protegits.

1. RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”) i la normativa de desenvolupament, l’informem que les dades recollides a través de www. seriousgamescamp.es seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable la societat mercantil HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL amb domicili social a Terrassa (Barcelona) carrer Antoni Bros 128 (08225), amb CIF B-66.729.781 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 45.260, Foli 99, S8, Full B-482.099.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat d’atendre els diferents tipus de relacions que puguin sorgir amb HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL com a conseqüència de les sol·licituds, gestions, sol·licituds d’informació o tràmits a què es refereixi el corresponent formulari de recollida de dades. Les dades objecte de tractament seran aquells recollits mitjançant el corresponent formulari així com aquells altres que sorgeixin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que apareixen en qualssevol dels formularis seran d’obligada emplenament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat d’enviar el formulari d’inscripció.

Així mateix, a l’enviar-nos les seves dades a través dels formularis previstos o mitjançant correu electrònic a les bústies corresponents, vostè declara que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces, així com que l’Usuari és major de 18 anys. Els serveis de www.seriousgamescamp.es no estan dirigits a menors de 18 anys pel que no tenim previst consentiment patern en cap cas.

Mitjançant l’enviament d’aquesta informació, l’usuari autoritza expressament a HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL, en la mesura que siguin necessaris per al compliment i manteniment de les relacions existents entre les parts així com, si és el cas, l’enviament, per qualsevol mitjà inclosos els electrònics, informació, publicitat i ofertes que puguin resultar d’interès per a l’entitat, inclosa informació de tercers.

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL conservarà les seves dades pels períodes legalment previstos per a cada cas i això sense perjudici del seu dret de cancel·lació.

2. COMUNICACIONS O CESSIONS DE DADES PERSONALS

Les dades personals recollides podran ser comunicades a altres empreses per al desenvolupament, manteniment i control de la relació jurídica que s’estableixi o quan hi hagi autorització legal per a fer-ho. Addicionalment, podran comunicar-se les seves dades a altres tercers per a altres finalitats quan s’obtingui el consentiment previ per a això en la forma legalment exigida.

3. EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els Usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, així com revocar el seu consentiment en els termes previstos legalment, dirigint-se a l’adreça postal indicada oa la següent adreça electrònica: info @ seriousgamescamp.es i acompanyant en qualsevol cas còpia del document que acrediti la seva identitat.

4. CONFIDENCIALITAT

És política de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL protegir la confidencialitat i seguretat de la informació que pogués ser obtinguda en el curs de la seva activitat empresarial. La informació enviada a HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL a través d’aquesta pàgina o del formulari de registre / inscripció, es mantindrà amb caràcter general en la més estricta confidencialitat i es tractarà d’acord amb la legislació europea o nacional, segons correspongui, relativa a la privacitat de la informació.

En el cas d’aquest lloc web la informació que l’usuari pugui facilitar en relació a les seves dades personals únicament pot ser obtinguda a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça e-mail de contacte establert a la pàgina oa través de l’enviament del formulari de registre / inscripció de les convocatòries. En cas de fer-ho, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL vol posar en el seu coneixement que l’accés a la informació que vostè pogués facilitar voluntàriament està limitat, així com hi ha procediments i polítiques de seguretat amb l’objecte de salvaguardar tal informació de qualsevol pèrdua, mal ús o divulgació inadequada.

Igualment HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no dirigeix ​​la present política de privacitat a menors.

L’única finalitat, en el cas que HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL conservés la informació recollida dels usuaris de la web, és la de gestionar i prestar el servei per al qual la pròpia web està dissenyada, destruint, un cop finalitzat el servei, tota la informació facilitada pels seus visitants.

5. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL es reserva el dret a canviar aquesta política de privacitat si ho considera necessari. Comprovi aquesta pàgina habitualment si vol mantenir-se informat dels canvis.