Avís legal

DARRERA  ACTUALIZACIÓ: 20/02/2018

El lloc web https://seriousgamescamp.es (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL amb CIF B-66.729.781 i domicili social a Terrassa (Barcelona), carrer Antoni Bros 128 (08225).

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES S.L. és una societat de responsabilitat limitada inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 45.260, Foli 99, S8, Full B-482.099.

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació. Atès que HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

L’ús del lloc web es regeix per les normes establertes en el present avís legal. La utilització del mateix implica que vostè accepta aquestes condicions. Pot contactar amb HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL a través de l’adreça de correu electrònic info@seriousgamescamp.es.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic info@seriousgamescamp.es.

1.OBJECTE

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com la Política sobre el Tractament de Dades Personals. L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant-HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL 

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL i / o tercers, que tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús d’aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial .

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L´USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

-Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: la legislació aplicable en cada moment, les condicions generals del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

-Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

-Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL o de tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenirse de:

-Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

-Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

-Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

-Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL, dels seus proveïdors o de tercers.

-Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL, tercers proveïdors i altres usuaris.

-Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

-Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

-Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts.

-En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

-De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

-Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

-Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

-Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

-Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

-Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

-Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL o de tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

-Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

-Constitueixi  qualsevol tipus de publicitat.

-Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL.

 5. RESPONSABILITATS

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús.

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades del mal, incorrecte o imprudent ús del lloc web realitzat per un usuari. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

-Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL.

-Intromisiones il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

-Abús indegut o inadequat del lloc web.

-Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

-Els administradors de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

-HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL, dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

6. HIPERVINCLES

El lloc web de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

-No podran donar a entendre que HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes.

-No podran falsejar la seva relació amb HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL ni afirmar que HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL.

-No podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.

-Haurà enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

En conseqüència, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

7. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007 . Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web.

8. COOKIES

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookies” al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació, mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 9. DURADA

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

10. DECLARACIÓ I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació comunitària i espanyola.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt . En aquests casos, HUMAN EMPOWERMENT TECHNOLOGIES SL procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.